Προσωπικά Δεδομένα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εκτός εάν ζητηθεί ειδικά, δεν ζητούμε και ούτε επιθυμούμε να λαμβάνουμε από τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οποιεσδήποτε εμπιστευτικές, μυστικές ή απόρρητες πληροφορίες ή άλλο υλικό, μέσω της Ιστοσελίδας, ή μέσω των υπηρεσιών της Ιστιοσελίδας, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που υποβλήθηκε από τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας και το οποία δεν ζητήθηκαν ειδικά από εμάς, θα θεωρηθούν ότι δεν είναι εμπιστευτικά, μυστικά ή απόρρητα. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά που υποβλήθηκαν από αυτούς στην Ιστοσελίδα, είτε αυτά είναι ιδέες, δημιουργικές απόψεις, ή άλλα υλικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, ή αποκαλυφθούν από εμάς χωρίς περιορισμό για οποιοδήποτε σκοπό θεωρούμε λογικό και χωρίς την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού ή αναγνώρισης προς αυτούς ως η πηγή τους. Επίσης με μια τέτοια ενέργεια σας αυτόματα θεωρείται ότι μας παρέχετε εγγυητική διαβεβαίωση ότι οι κατάλληλοι συγγραφείς έχουν αμετάκλητα παραιτηθεί από οποιαδήποτε ‘ηθικά δικαιώματα’ σε υλικά που έχουν αναρτηθεί στην Ιστιοσελίδα. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που τυχόν υποστεί επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας σαν αποτέλεσμα της χρήσης ή αποκάλυψης τέτοιου υλικού από εμάς στον μέγιστο επιτρεπόμενο από τον νόμο βαθμό.

Η ανωτέρα παράγραφος δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα σας με βάση τους νόμους προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι προστατεύουν τις προσωπικές σας πληροφορίες ή παρόμοιους νόμους προστασίας της προσωπικής ζωής, στο βαθμό που τέτοια δικαιώματα δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Διατηρούμε το δικαίωμα και δύναται να τηρούμε Αρχείο και να επεξεργαζόμαστε τυχόν δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας (όπως για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση) – (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») τα οποία θα περιέχονται στην γνώση μας, μέσω της Ιστοσελίδας και των παρεχομένων μέσω αυτής, μόνο εάν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες/χρήστες. Σε τέτοια περίπτωση, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικα δεδομένα σε συνδεμένα με εμάς τρίτα πρόσωπα, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης μας με τους επισκέπτες/χρήστες ή για στατιστικούς και/ή ιστορικούς λόγους. Επίσης αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ εμάς και εσάς μπορεί να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με εμάς για την παροχή των σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών ή μπορεί (εφόσον δεν λάβουμε ειδική αντίθετη εντολή από τους επισκέπτες/χρήστες) να ανακοινώνουμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή όλων των προϊόντων μας ή εταιρειών με τις οποίες έχουμε συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, και την προώθηση εξ αποστάσεως προϊόντων δικών μας ή τρίτων. Σε περίπτωση όπου κάποιος επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε παρακαλείται να μην τα υποβάλει σε εμάς.  

Σε περίπτωση όμως όπου οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας συναινέσουν στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης, τότε σημειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων βάσει των νόμων που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την εξάσκηση αυτών τους των δικαιωμάτων οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση aantoniou@acm.com.cy.
Επίσης, εφόσον κάποιος επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα οικειοθελώς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, με τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Aποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών/χρηστών και γενικά των καταναλωτών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
  2. Eνδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών από εμάς ή από κάποιον βοηθό εκπλήρωσης ή κάποιον τρίτο συμβαλλόμενο εκ μέρους μας σε σχέση με μια προωθητική ενέργεια για μελλοντική επικοινωνία με τους επισκέπτες/χρήστες,
  3. Eνδεχόμενη παροχή σε τρίτους συμβαλλόμενους με εμάς συλλογικών αλλά όχι μεμονωμένων ή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας.

Εάν όμως επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας γνωστοποιήσουν απευθείας σε τρίτους προσωπικά τους δεδομένα, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών αυτών. Επιπλέον εναπόκειται αποκλειστικά στους επισκέπτες/χρήστες αυτούς η ευθύνη να μελετούν προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων προτού γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτους μέσω του διαδικτύου ή της Ιστοσελίδας.
Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση κοινοποίησης είτε σε εμάς είτε σε τρίτους είτε μέσα στο πλαίσιον των υπηρεσιών ή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε αυτοβούλως από επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α.) χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού η οποία θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κοινοποιούντος χρήστη.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Δεν προτιθέμεθα να συγκεντρώσουμε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, θα πληροφορήσουμε σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα και/ή θα προβαίνουμε σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίζουμε την γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας μας διέπει τη συλλογή, τήρηση σε Αρχείο και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από εμάς, αλλά αναφορικά με τυχόν πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς οικειοθελώς από ανήλικους ή άλλους στα πλαίσια ηλεκτρονικών συνομιλιών (Chat Sessions), ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), μέσω ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων ή παρόμοιων μέσων μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν επιθυμούν να λαμβάνονται από ανήλικους. Προτρέπουμε όλους τους γονείς να πληροφορήσουν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους γενικά όταν αυτά χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ‘ΩΣ ΕΧΕΙ’ ΚΑΙ ‘ΩΣ ΕΙΝΑΙ’ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΗΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ-ΠΑΡΑΒΑΣΗ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΙΟΥΣ, ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ Ή ΌΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΞΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝΕΣ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΠΑΝΩ Η ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Η ΜΟΝΗ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ Η ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΜΕΣΩ Η ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας πρέπει πάντοτε να επαληθεύουν τις πληροφορίες που βρίσκουν στην Ιστοσελίδα με ανεξάρτητες αρχές προτού ενεργήσουν ή βασιστούν σε αυτές. Είναι δική τους ευθύνη να χρησιμοποιούν λογισμικό για ανίχνευση ηλεκτρονικών ιών για οποιοδήποτε υλικό «φορτώσεις» (“download”) από την Ιστοσελίδα και να βεβαιώνονται για την συμβατότητα τέτοιου λογισμικού με τον εξοπλισμό τους.

Σε περιστάσεις όπου μας παρέχετε με πληροφορίες σε σχέση με τρίτα πρόσωπα, εγγυάστε ότι έχετε πάρει την συγκατάθεση αυτών των τρίτων προσώπων σε σχέση με αυτή την αποκάλυψη και ότι τα τρίτα πρόσωπα έχουν πληροφορηθεί, και συμφωνούν με την Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας μας και στις χρήσεις που κάνουμε σε τέτοιες πληροφορίες.
ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΜΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Θα μας παρέχετε αποζημίωση σε περίπτωση όπου δημιουργηθεί οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος στο οποίο θα υποβληθούμε ή θα καταβάλουμε που πηγάζει από την χρήση της Ιστοσελίδας μας εσάς, ή από οποιεσδήποτε υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας ή από οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες λήφθηκαν από ή με πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας ή μέσω της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που προέρχονται από Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, την δική σας υποβολή ή μετάδοση πληροφοριών ή υλικού εντός ή μέσω της Ιστοσελίδας μας ή κατά παράβαση από εσάς αυτών των όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης, ή άλλων νόμων, κανονισμών και κανόνων. Θα μας παρέχετε αποζημίωση επίσης για οποιεσδήποτε απαιτήσεις σε σχέση με πληροφορίες ή υλικά τα οποία υποβάλατε σε εμάς και τα οποία παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο ή δικαιώματα τρίτων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, απαιτήσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, παραβίαση εμπιστοσύνης, παραβίαση δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή παραβίαση οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε αποκλειστικά και να ελέγξουμε οποιεσδήποτε απαιτήσεις που πηγάζουν από τις πιο πάνω απαιτήσεις και από οποιαδήποτε τέτοια θέματα αποζημίωσης και αναλαμβάνετε ότι θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας σε οποιεσδήποτε τέτοιες υπερασπίσεις.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στον μέγιστο επιτρεπόμενο από τον νόμο βαθμό, εμείς, οι αξιωματούχοι μας, οι διευθυντές μας, οι υπάλληλοι μας, οι αντιπρόσωποι μας και οι εκχωρητές μας αποποιούμαστε από κάθε ευθύνη για απώλεια, κόστος ή ζημία (είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση. επακόλουθη ή άλλη) που έχετε υποστεί από την χρήση της Ιστοσελιδας ή από οποιοδήποτε ιό ηλεκτρονικού υπολογιστή που μεταδόθηκε μέσω της Ιστοσελίδας ή άλλων Ιστοσελίδων μέσω πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ασχέτως εάν η απώλεια, κόστος ή ζημιά πηγάζει από δική μας αμέλεια ή άλλως πως ή ακόμα και αν πληροφορηθούμε ρητά για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή ζημιάς. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε τρίτα πρόσωπα, εταιρείες και άλλους οργανισμούς των οποίων τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμα ή είναι αναρτημένα μέσω ή στην Ιστοσελίδα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι παρόντες όροι, κανονισμοί και προϋποθέσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Τήρησης Εχεμύθειας μας, συνιστούν ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών και εμάς σε σχέση με τα θέματα που καλύπτουν και υπερισχύουν όλων και/ή οποιονδήποτε άλλων προηγούμενων υποσχέσεων, αντιπροσωπεύσεων, συμφωνιών, δηλώσεων και συνεννοήσεων μεταξύ μας. Στον βαθμό στον οποίο οποιοδήποτε λογισμικό είναι διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας, τέτοιο λογισμικό θα υπόκειται στους όρους συμφωνίας άδειας χρήσης η οποία διατίθεται ή συμπεριλαμβάνεται μαζί με το λογισμικό αυτό και συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και κανονισμούς οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε παράληψη από εμάς να ασκήσουμε ή να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή πρόνοια των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης δεν συνιστά παραίτηση (waiver) από το δικαίωμα ή την πρόνοια αυτή. Αν οποιαδήποτε πρόνοια των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης θεωρηθεί από αρμόδιο Δικαστήριο να είναι χωρίς εφαρμογή ή άκυρη, τα μέρη παρόλα ταύτα συμφωνούν ότι το Δικαστήριο οφείλει να προσπαθήσει να εφαρμόσει την πρόθεση των μερών όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην συγκεκριμένη πρόνοια, και ότι όλες οι άλλες πρόνοιες των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης θα έχουν πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Είναι πιθανόν να παραχωρήσουμε, αναθέσουμε ή αλλιώς μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με αυτούς τους συνήθεις όρους και κανονισμούς σε τρίτα πρόσωπα.

Ανά πάσα στιγμή διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε και/ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και/ή την δυνατότητά σας να επωφελείστε από οποιεσδήποτε υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αμφίδρομων υπηρεσιών, αν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή. Οποιοσδήποτε περιορισμός, αναστολή ή τερματισμός θα είναι χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων μας εναντίον σας σε σχέση με την παραβίαση απο εσάς των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσουμε την Ιστοσελίδα ολοκληρωτικά, και/ή κάποια μέρη της και/ή χαρακτηριστικά της σε οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλώ σημείωσε ότι έχουμε την δυνατότητα να εντοπίσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (IP Address) και αν είναι αναγκαίο να επικοινωνήσουμε με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου σας (ISP) σε περίπτωση υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων και Κανονισμών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι Όροι και Κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Τήρησης Εχεμύθειας και οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την Ιστοσελίδα, θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.